Какво Конституционният съд на Република България отмени в Закона за развитие на академичния състав?


За свое улеснение и за улеснение на колегите под всяко решение на КС сложих съответния отменен текст – да има яснота за какво точно става въпрос.

1. Обявява за противоконституционни чл. 1, ал. 3 и чл. 4, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(3) Конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане наакадемични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училищаи научните организации при спазване на единните държавни изисквания

(3) Журито провежда своите заседания при условия и по ред, определени справилниците на висшите училища и научните организации. На първото заседание журито избира един от членовете си за председател и проверява и изпълнението на процедурните изисквания. Решенията на журито и на съответния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

2. Обявява за противоконституционни чл. 10, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България в частта му относно израза “и английски” и чл. 27, ал. 1 в частта му относно израза “и английски” от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(2) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от избора на журито и заедно с автореферата на дисертацията се публикуват на български и английски език на интернет страницата на висшето училище или научната организация. Материалите се изпращат на Министерството на образованието, младежта и науката и НАОА.

3. Обявява за противоконституционен чл. 12 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

Чл. 12. (1) Научната степен „доктор на науките“ се придобива от лице с магистърска или докторска степен, което е защитило дисертация при условията на този закон.

(2) Дисертационният труд по ал. 1 съдържа публикувана оригинална теория, теоретично или емпирично обобщение, решение на голям научен или приложен проблем на равнището на съвременната наука.

(3) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и кандидатът се зачислява по реда на чл. 7, ал. 2 и 3.

4. Обявява за противоконституционен чл. 15, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(2) Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище.

5. Обявява за противоконституционен чл. 18, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(2) В медицинските университети или факултети и университетските болници, във висшите училища по изкуства и спорт или факултети, във военните висши училища, както и във висшите училища на Министерството на вътрешните работи длъжността „главен асистент“ може да се заема от лица без придобита научна степен „доктор“, когато това е предвидено в правилника на съответното висше училище.

6. Обявява за противоконституционни чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, изречение първо, от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

Чл. 26. (1) Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и творчески постижения след защита на докторска дисертация, както и авторска справка на научните приноси на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само публикации в специализирани научни издания.

Чл. 29. (1) Академичната длъжност „професор“ се заема от лице след придобиване на научната степен „доктор“, което представи оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения, ръководство на докторанти и други научни и научно-приложни разработки или творчески постижения, оценени в съвкупност. В правилника на съответното висше училище или научна организация могат да се предвидят и други задължителни условия.

7. Обявява за противоконституционен чл. 30, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

Чл. 30. (1) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол за спазването на единните държавни изисквания.

8. Обявява за противоконституционни чл. 34, ал. 5 и чл. 35, ал. 4, изречение второ от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(5) Решенията на Арбитражния съвет по този закон не подлежат на съдебен контрол.

(4) Министърът на образованието, младежта и науката или засегнатата страна има право да обжалва отнемането пред Арбитражния съвет в 30-дневен срок. Той се произнася с окончателно решение в едномесечен срок.

9. Обявява за противоконституционен чл. 34, ал. 6 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.) относно думата “такси”;

(6) За неуредените въпроси относно арбитражната процедура, включително административно-техническата организация, такси, разноски и други, се прилага правилникът на Арбитражния съвет към НАОА.

10. Обявява за противоконституционен чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

2. което е защитило дисертационен труд или е избрано на академична длъжност в процедура, в която член на жури или на факултетен/научен съвет е дал становище, вследствие на извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда;

11. Обявява за противоконституционен § 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

§ 2. В съответния правилник на висшето училище или научна организация може да се предвиди и по-голям нечетен брой на членове на научното жури при запазване на законоустановените съотношения

12.Обявява за противоконституционен § 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

§ 3. (1) Самостоятелните колежи не могат да провеждат процедури за заемане на академични длъжности.

13. Обявява за противоконституционен § 7 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

§ 7. (1) Научните звания на членовете на академичния състав, притежаващи научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация, както следва:

1. „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник“ III, II и I степен“ се заменят с „главен асистент“;

2. „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ се заменят с „доцент“; 3. „професор“, съответно „старши научен сътрудник I степен“ се заменят с „професор“.

(2) Научните звания на членовете на академичния състав, които не притежават научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научнаорганизация, както следва:

1. „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“, съответно „научен сътрудник III, II и I степен“ се заменят с „асистент“;

2. „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен“ се заменят с „доцент“; 3. „професор“, съответно „старши научен сътрудник I степен“ се заменят с „професор“.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 запазват трудовите си правоотношения със съответното висше училище или научна организация. Лицата по ал. 2, т. 1 след придобиване на научна степен „доктор“ заемат длъжността „главен асистент“ без конкурс.

14. Обявява за противоконституционен § 9, ал. 2 в частта му относно израза “единните държавни изисквания по смисъла на чл. 1, ал. 3” от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

(2) В двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане. В правилника се регламентират единните държавни изисквания по смисъла на чл. 1, ал. 3, процедурите по прием и обучение на докторанти съгласно глава втора, нормите за преподавателска натовареност при откриване на конкурси за хабилитирани лица съгласно чл. 24, ал. 3 и други разпоредби по неговото прилагане. В срока по изречение първо Министерският съвет приема и правилника за дейността на Арбитражния съвет.

15. Обявява за противоконституционен § 10 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.);

§ 10. В едномесечен срок от влизането в сила на правилника за прилагане на закона висшите училища и научните организации изготвят и приемат правилници за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академичнидлъжности. Правилникът се приема от Академичния съвет на висшето училище или от съответния ръководен орган на научната организация.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Мила родна картинка, законодателство, образование, политика и тагнато. Запазване в отметки на връзката.

6 Responses to Какво Конституционният съд на Република България отмени в Закона за развитие на академичния състав?

 1. yoda_science каза:

  Считам, че не може да се получи реформа и освобождаване на научното мислене ако не се променят два основни момента – отделяне на хабилитирането от натовареността – приват доцент(професор) и втория промяна в съотношението хабилитирани нехабилитирани в научните съвети. 75% просто не дава възможност за промени, трябва да е 30 на 30 плюс студенти – 10, докторанти – 10 и борд 20 (10 от министерството) и 10 външни – най-добре сменящи се граждани.

 2. доц. д-р Любима Йорданова каза:

  Отглеждането на добитък в Австралия ми се струва доста подходящо сравнено с равнището на българската наука, отдалечена от европейските и световните стандарти, включително и австралийските.

  Какво ни казва Конституционният съд, замахвайки заплашително към съвременното българско висше образование и съвременната българска наука? Само един щрих от Решението на Конституционния съд:

  “3. Обявява за противоконституционен чл. 12 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.”- Решение № 11 от 5.10.2010 г. по Конституционно дело № 13/ 2010 г. Още един нонсенс, защото в европейската и световната наука няма два доктората – малък и голям. Това е съветска практика, която може би съществува освен в Русия и в Северна Корея и Куба, но не и в развитата част на света и в частност – в Европа. Докторатът е последната степен на висшето образование, а хабилитацията е свързана както с висшето образование, така и с научните изследвания в университетите.

  Противопоставянето на децентрализацията в науката пък означава единствено непризнаване и НЕПОЗНАВАНЕ /ЛИПСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ/ на Европейските правни разпоредби и реформата, която завърши във висшите училища, структурирани във факултети с обучитална дейност и центрове/институти/лаборатории – с изследователска дейност.

  Изтъква се ролята на Националната агенция за оценяване и акредитация, но не се споменава нито дума за АКРЕДИТАЦИЯ ПО БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС, КОЯТО ЩЕ ДАДЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПРАВА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

  Не се споменава нищо за хармонизиране със съвременните стратегии и програми на Европейския съюз – Дигиталната адженда за Европа /19.05.2010 г./ и последвалата стратегия “Силата на иновациите”.

  Новият закон за висшето образование и науката, появил се със закъснение от 38 години, трябва да ХАРМОНИЗИРА БЪЛГАРСКАТА НАУКА С ЕВРОПЕЙСКАТА. Още е твърде, твърде рано да мислим за световни стандарти, тъй като сме отдалечени с няколко десетилетия от съвременната модерна, дигитална европейска наука.

  Първата крачка е ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА!

 3. Моето мнение е, че ще отида да отглеждам добитък в Австралия

 4. Borislav каза:

  Ако ми остане време, ще публикувам и мотивите, с които цитираните текстове са обявени от КС за противоконстутиционни.

Коментарите са изключени.