Представяне в публичното пространство


1. Вид на програмата: майнър

2. Директор на програмата: доц. д-р Борислав Георгиев

3. Анотация и цели на програмата

Обучава практически на професионална комуникативна компетентност по български език в публичните сфери на общуване. Предвидено е обучение по несловесни форми на комуникация и тяхната специфична употреба в публичните сфери на говорене. Завършилите програмата получават допълнителна квалификация по практически български език, която им позволява по-успешно да работят като журналисти в печатните и електронните медии, говорители на правителствени и неправителствени организации (NGO), говорители на държавни и частни компании, копирайтери, организатори на предизборни кампании, на PR кампании, редактори и коректори в печатни и електронни медии, редактори в издателства. Модулът е  подходящ за студенти в областта на филологията, антропологията, социологията, философията, изкуството и културата, политическите науки, правото, публичната администрация, масовите комуникации, рекламата, психологията, икономиката, националната сигурност и информатиката.

Целта на модула е да обучи в практически аспект експерти по публични употреби на българския език.

4. Компетенции:

Знаят:

1.               Изговорните, правописните, граматичните норми на съвременния български книжовен език и нормите на текстоизграждането;

2.               Смисъла и значението на думите и изразите, които e уместно се употребяват в публичната комуникация;

3.               Основните стратегии в публичните комуникационни политики;

4.               Смисъла и значението на парасловесните и несловесните средства за комуникация, прилагани в публичната комуникация;

Могат:

1.                 Да съставят качествени във формално и съдържателно отношение писмени и устни текстове, обслужващи различни сфери на публичната комуникация;

2.                 Да се изразяват правилно и успешно в различни публични ситуации на общуване;

3.                 Успешно да прилагат различни политики на убеждаване в публичното пространство;

4.                 Да прилагат различни аргументативни техники в различни видове дебати;

5.                 Да си служат с проверени и достоверни факти и данни, когато се аргументират, и да знаят къде да потърсят такива факти и данни;

6.                 Да умеят да си изграждат и да използват базова обща култура по отношение на важните за публичната комуникация тематични области;

7.                 Светкавично да намират словесно, парасловесно и/или несловесно решение на възникнала ad hoc проблемна ситуация в процеса на комуникация;

8.                 Да превключват от един вид говорене към друг, от един регистър към друг, когато ситуацията налага това;

9.                 Успешно да общуват с представителите на различните етнически, религиозни и други общности в България;

10.             Да теоретизират върху възникнала конкретна проблема ситуация, причинена от срив в комуникацията, и да са в състояние да компенсират този срив.

КУРСОВЕ
(всички курсове са едносеместриални, записват се 2 аудиторни и 1 извънаудиторен)

Пети семестър

Аудиторни:

SPCB 501 Писане и говорене в публичното пространство

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

SPCB 502 Семиотични теории на медиите

доц. д-р Кристиан Банков, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторен:

SPCB 511 Езикът на традиционните печатни и електронни медии

ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

Шести семестър

Аудиторни:

SPCB 601 Реторика

проф. Иван Касабов, д.ф.н., ас. Владимир Игнатов, 30 ч., 3 кр.

SPCB 602 Семиотика на невербална комуникация

ас. Бойка Бъчварова,  30 ч. 3 кр.

Извънаудиторен:

SPCB 611 Семиотика на онлайн комуникациите

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

Седми семестър

Аудиторни:

SPCB 701 Семиотика на текста

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

SPCB 702 Семиотична норма на публичното поведение

проф. Иван Младенов, д.ф.н., 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторен

SPCB 711 Езикът в политиката

проф. Иван Младенов, д.ф.н., 30 ч. , 3 кр.

Осми семестър

Аудиторни

SPCB 801 Езикът в туристическия бизнес

д-р Иво Велинов-Рилски, 30 ч., 3 кр.

SPCB 802 Езикът на рекламата

ас. Владимир Игнатов, 30 ч. 3 кр.

Извънаудиторен

SPCB 811 Езиково и текстообработващо дооформяне на дипломни работи

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, ас. Владимир Игнатов

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Проекти и тагнато, , , , , , . Запазване в отметки на връзката.