Семиотика на публичното представяне (нова „майнър“ програма)


МАЙНЪР ПРОГРАМА

MINSEM02 Семиотика на публичното представяне

2. Директор на програмата: д-р Иво Велинов-Рилски

3. Анотация и цели на програмата

Обучава практически на професионална комуникативна компетентност по български език в публичните сфери на общуване. Предвидено е обучение по несловесни форми на комуникация и тяхната специфична употреба в публичните сфери на говорене. Завършилите програмата получават допълнителна квалификация по практически български език, която им позволява по-успешно да работят като журналисти в печатните и електронните медии, говорители на правителствени и неправителствени организации (NGO), говорители на държавни и частни компании, копирайтери, организатори на предизборни кампании, на PR кампании, редактори и коректори в печатни и електронни медии, редактори в издателства. Модулът е  подходящ за студенти в областта на филологията, антропологията, социологията, философията, изкуството и културата, политическите науки, правото, публичната администрация, масовите комуникации, рекламата, психологията, икономиката, националната сигурност и информатиката.

Целта на модула е да обучи в практически аспект експерти по публични употреби на българския език.

4. Компетенции:

 

Знаят:

 1. Изговорните, правописните, граматичните норми на съвременния български книжовен език и нормите на текстоизграждането;
 2. Смисъла и значението на думите и изразите, които e уместно се употребяват в публичната комуникация;
 3. Основните стратегии в публичните комуникационни политики;
 4. Смисъла и значението на парасловесните и несловесните средства за комуникация, прилагани в публичната комуникация;

 

Могат:

 1. Да съставят качествени във формално и съдържателно отношение писмени и устни текстове, обслужващи различни сфери на публичната комуникация;
 2. Да се изразяват правилно и успешно в различни публични ситуации на общуване;
 3. Успешно да прилагат различни политики на убеждаване в публичното пространство;
 4. Да прилагат различни аргументативни техники в различни видове дебати;
 5. Да си служат с проверени и достоверни факти и данни, когато се аргументират, и да знаят къде да потърсят такива факти и данни;
 6. Да умеят да си изграждат и да използват базова обща култура по отношение на важните за публичната комуникация тематични области;
 7. Светкавично да намират словесно, парасловесно и/или несловесно решение на възникнала ad hoc проблемна ситуация в процеса на комуникация;
 8. Да превключват от един вид говорене към друг, от един регистър към друг, когато ситуацията налага това;
 9. Успешно да общуват с представителите на различните етнически, религиозни и други общности в България;
 10. Да теоретизират върху възникнала конкретна проблема ситуация, причинена от срив в комуникацията, и да са в състояние да компенсират този срив.

КУРСОВЕ

Випуски: 2009/10; 2010/11; 2011/12

Пети семестър

Аудиторни:

SMMB 503 Писане и говорене в публичното пространство

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

 

SMMB 504 Семиотични теории за речта в медиите

доц. д-р Кристиан Банков, Албена Тодорова, 30 ч., 3 кр.

SMMB 505 Езикът на традиционните печатни и електронни медии

ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

 

Извънаудиторен:

SMMB 512 Практика: Наблюдение на столичен всекидневник (печатно и онлайн издание) или на уеб базиран новинарски сайт във връзка с определена тема

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, 3 кр.

 

 

Шести семестър

 

Аудиторни:

SMMB 603 Аргументация в публичните дебати

проф. Иван Касабов, д.ф.н., 30 ч., 3 кр.

 

SMMB 604 Семиотика на невербалната комуникация

ас. Бойка Бъчварова,  30 ч. 3 кр.

SMMB 605 Семиотика на онлайн комуникациите

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторен:

SMMB 612 Практика: Наблюдение върху новинарската реч в телевизиите с национален ефир

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, 3 кр.

 

Седми семестър

 

Аудиторни:

SMMB 703 Семиотика на текста: лингвистични подходи

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

 

SMMB 704 Семиотична норма на публичното поведение

проф. Мария Попова, д.ф.н., 30 ч., 3 кр.

SMMB 705 Речта на българската политика

доц. д-р Мария Стамболиева, 30 ч. 3 кр.

 

Извънаудиторен

SMMB 712 Семинар: Автоматична обработка на текст

доц. д-р Мария Стамболиева, 3 кр.

 

 

Осми семестър

 

Аудиторни

SMMB 803 Езикът на туристическия бизнес

д-р Иво Велинов-Рилски, 30 ч., 3 кр.

SMMB 804 Езикът на рекламата

ас. Владимир Игнатов, 30 ч. 3 кр.

SMMB 701 Визуална семиотика

Найден Йотов,  30 ч. 3 кр.

Извънаудиторен

SMMB 812 Семинар:Езиково и текстообработващо дооформяне на дипломни работи

доц. д-р Борислав Георгиев, доц. д-р Мария Стамболиева, 3 кр.


About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Учебни програми и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.