За т. нар. „проблемни” задачи по български език в Държавния зрелостен изпит 2012 г.


Започвам с твърдението, че такива задачи няма и затова определението „проблемни” е в кавички.

  1. „Сърдечно болни” и „ски състезание” в 4. задача

Още в правописния речник на БАН от 1983 г. е определено, че „сърдечноболен/-лна/-лно/-лни” се пише слято, тъй като това е термин. По същата логика трябва да изписваме и „раковоболни”. В по-късни правописни издания на Института за български език при БАН формулировката „терминологичен характер” изчезва, защото лекарите обърнаха внимание, че „тежко болен” за тях също има терминологичен характер (тежкоболните не могат да се обслужват сами и имат нужда от специализирани грижи), но Институтът за български език не е посочил изрично, че „тежко болен” се изписва слято.

Случаят със „ски състезание” е по-особен. В правописния речник от 1983 г. бе посочено, че поради утвърденост и традиция (?) „ски-състезание” се изписва полуслято. След това този възглед бе променен особено когато се въведе странната от юридическа гледна точка формулировка „допуска се” за случаи като този и въобще за сложни думи с първа съставка като, например, „бизнес”: бизнесплан и бизнес план. Не е ясно дали формулировката „допуска се” придава статут на дублети на слетия и на разделния начин за изписване.

От друга страна, условието на задачата е формулирано отлично: пита се къде е допусната, а не къде има правописна грешка: от гледна точка на изданията на Института за български език в „ски състезание” не е допусната правописна грешка, защото такъв правопис е допустим.

2. Отговори В и Г в 8. задача

Правилният отговор в 8. задача е Г и грешката е граматична, защото в случая става въпрос за т. нар. „глаголна рекция”. Иначе казано, в предпозиция са изведени съчинено свързани глагол, който не изисква след него да се употреби предлог, и глагол, който изисква предлог. Съвсем очаквано след тези два съчинено свързани глагола с различна предложна рекция следват пряко и непряко допълнение – също така съчинително свързани. Казусът е съвсем типична грешка за днешната езикова практика и е добре, че подобна задача е намерила място в държавния зрелостен изпит.

Деепричастието в третия възможен отговор изразява съвместяване на две действия. Изречението може да бъде прочетено по два начина: че след земетресението реката е станала подземна и вече станала подземна, е почнала да образува пещери ( и тогава деепричастието е грешно употребено) и че реката е станала подземна, като едновременно (!) с това е почнала да образува пещери (и тогава деепричастието е правилно употребено). Тъй като липсва контекст, чрез който да установим точно кое от двете предположения е вярното, сме длъжни да ги приемем за верни и двете и да приемем, че няма допусната граматична грешка.

bel-otgovori

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на ДЗИ, Дискусия и тагнато. Запазване в отметки на връзката.