Bibliography

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

БЕ – списание Български език, . София: БАН, 1951 – .

БЕЛ – списание “Български език и литература”. Чл.-кор. Т. Бояджиев (гл. ред.), София: МНП (МОНК, МОН, МОНТ). ISSN 0323 – 9519

МР – списание “Местна радиопрапаганда”, София: Комитет за телевизия и радио.

ОФ – вестник “Отечествен фронт”, рубрика “Езикови тревоги”

РТС – списание “Радио-телевизионен спектър”, София: Комитет за телевизия и радио.

УД – вестник “Учителско дело”.

ХД – вестник “1000 дни”.

I. ДИСЕРТАЦИЯ

1. Норма и масмедии. Българска академия на науките, Институт за български език, Секция за съвременен български език: София, 1992 г. (машинопис). Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК на 28 януари 1993 г. Рецензенти: проф. дфн Стефана Димитрова и проф. дпн Мария Н. Шишеджиева -Попова; Х л. +316 л. + “а-м” л. Библиогр. в края на текста.

2. Нор­ма и ма­с­ме­дии (ав­то­ре­фе­рат на ди­сер­та­ци­о­нен труд за по­лу­ча­ва­не на на­у­ч­на­та сте­пен “кан­ди­дат на фи­ло­ло­ги­че­с­ки­те на­у­ки” [до­к­тор]). Со­фия, 1992, 30 с.

II. ПУБЛИКАЦИИ У НАС:

МОНОГРАФИИ:

3. Значение и употреба на глаголи и имена за описание на общуването, 1997 г., (депозирана с протокол № 7/06.07.1998 на НС на ИБЕ – БАН в НАЦИД – ЦТБ под Nо. 892/98 и призната за публикация). 100 л. 25 л. таблици и диаграми. Библиогр. в края на текста.

РЕЧНИЦИ:

4. Ре­ч­ник на чу­ж­ди­те ду­ми (в съ­а­в­тор­с­т­во), Со­фия: “Ат­лан­тис”, 1996 („Би­б­ли­о­те­ка за уче­ни­ка и сту­ден­та“), 320 с.

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА:

5.Манолов, М.П. Български език за 8. клас.Под редакцията на Ел. Георгиева и Т. Владимирова. При подготовката на научната информация участие има и Б. Георгиев. Кишинев: “Лумина”, 1988, 224 с.

6. Моят език е моят свят (в съавторство). Учебно помагало по български език. София: “Булвест 2000”, 1993, 118 с.

7. Пра­во­пи­с­ни упъ­т­ва­ния за мал­ки и го­ле­ми (в съ-­съ­с­та­ви­тел­с­т­во). Со­фия:”Ре­га­лия 6”, 1995, 1998 (Трето преработено издание). ISBN 954 – 8147 – 72 – 6 (По­ре­ди­ца “Ези­ко­ва ком­пе­тен­т­ност” Nо. 2), 96 с.

Рец.: Т. Бояджиев, Нов правописен справочник. – БЕЛ, 1995, Nо. 2, с. 57-59.

8.Практикум по езикова култура(в съавторство). София: НБУ – ЦДО – Радиоуниверситет, 1996, isbn 954 – 535 – 140 – 3, 168 с.

9.Практикум по езикова култура: тестови задачи, алгоритъм за решаването им и коментарикъм тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности. София: “Регалия 6”, 1998, ISBN 954 – 8147 – 65 – 3 (Поредица “Езикова компетентност” Nо. 3), 192 с.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ сборници по езикова култура:

  • В сборник: Мурдаров, Вл. и П. Костадинова (съст.) 101 въпроса за ударението в българския език. София: “Петър Берон”, 1988, 248 с.:

10.Какво налага отбелязването на ударението? В: Мурдаров, Вл. и П. Костадинова (съст.), с. 35-38.

11. Къде е ударението при качествените прилагателни имена? Пак там, с. 57-59.

12. Къде е ударението при относителните прилагателни имена? Пак там, с. 59-60.

13. Къде е ударението при миналите страдателни причастия? Пак там, с. 91-92.

14. Къде е ударението при отглаголните съществителни имена? Пак там, с. 92-93.

  • В сборник: Георгиева, Ел. и П. Баракова (съст.) 101 въпроса за дублетите в българския език. София: “Петър Берон”, 1990, 296 с.:

15. Какви дублети има при формите на съществителните имена за множествено число? В: Георгиева, Ел. и П. Баракова (съст.), с. 131-132.

16. Дублети ли са форми за множествено число като къщи и къщя? Пак там, с. 132.

17. Дублети ли са форми за множествено число като криле и крила? Пак там, с. 133-134.

18. Дублети ли са форми за множествено число като нҐжове и ножҐве? Пак там, с. 137-138.

19. Какви дублетни форми има при личните местоимения? Пак там, с. 189-190.

20. Ка­к­ви ду­б­ле­т­ни фор­ми има при при­те­жа­тел­ни­те ме­с­то­и­ме­ния? Пак там, с. 191.

21. Какви дублетни форми има показателните местоимения? Пак там, с. 191-193.

ДРУГИ научни ПУБЛИКАЦИИ (статии, БЕЛЕЖКИ И ДР.):

22. За правилното ударение на някои заемки в българския език. В: БЕ, 1983, кн. 3, с. 219-220.

23. Езикови и стилни проблеми в някои предавания на главна редакция “Програма” на Българското радио. В: РТС, 1985, бр. 2, с. 30-38.

24. При закрити врата или При закрити врати. В: БЕ, 1985, кн. 1,  с. 75-76.

25. Отражение на националноезиковите възгледи на П. Р. Славейков върху езика на поезията му. В: БЕ, 1985, кн. 6, с. 497-502.

26. За някои лингвистични проблеми в радиопредаванията на живо. В: БЕ, 1987, кн. 4, с. 321-325.

27. Лингвостилистични особености на някои от текстовете, които препредават информация. В: Кочев, Ив. (ред.) “Исторически развой и типологична характеристика на българския език”, София, 1987, с. 208-214.

28. Ур­ба­ни­за­ция, реч и ре­че­во по­ве­де­ние. В: Пен­чев Й. и Ст. Ди­ми­т­ро­ва (ред.) “Про­б­ле­ми на со­ци­о­лин­г­ви­с­ти­ка­та”, Т. 3. Со­фия: Еди­нен цен­тър за език и ли­те­ра­ту­ра при БАН; Из­с­ле­до­ва­тел­с­ки ко­ми­тет “Со­ци­о­лин­г­ви­с­ти­ка” при Бъл­гар­с­ка­та со­ци­о­ло­ги­че­с­ка асо­ци­а­ция; Цен­тър за про­па­ган­да, ин­фор­ма­ция и пе­чат при Ко­ми­те­та за кул­ту­ра, 1988, с. 62-75.

29. Още веднъж за термините. В: РТС, 1988, бр. 3 , с. 48-53.

30. Триадица или Триядица. В: БЕ, 1989, кн. 2, с. 174-175.

31. Многословието на комуникатора в местната радиопропаганда. В: МР, 1989, бр. 5, с. 25-29.

32. Авторовото Аз в устния масовокомуникационен текст. Пак там, 1989, бр. 6, с. 22-26.

33. Словото в местните радиозвена като вид устна публична реч. Пак там, 1989, бр. 7, с. 11-16.

34. Трябва ли гласът на местните радиозвена да се различава от гласа на Радио София? Пак там, 1989, бр. 8, с. 18-22.

35. Събеседникът в радиодиалога. Пак там, 1989, бр. 9, с. 20-24.

36. Се­ми­о­ти­ч­ни ас­пе­к­ти на про­б­ле­ма за об­щу­ва­не­то и ко­му­ни­ка­ци­я­та. В: сп. “Съ­в­ре­мен­на жур­на­ли­с­ти­ка”, 1990, бр. 3, с. 88-99.

37. Земеделие и/или (?) Селско стопанство. В: БЕ, 1990, кн. 5, с. 437-442.

38. Обща концепция за обучението по български език в средния и горния курс (в съавторство). В: БЕЛ, 1991, кн. 5, с. 43-53.

39. Към Европа – с речник на чуждите думи? В: “Логос” (Списание за наука и висше образование), 1991, кн. 1, с. 55.

40. “За” и “против” побългаряването на английската терминология във футболната игра В: БФС – Методически указания, 1991, кн. 1-2, с. 44-46.

41. Прагматическите норми на езикова комуникация в обучението по български език. В: БЕЛ, 1992, кн. 2, с. 20-26.

42. Действия чрез езика. В: списание “Наука” (Издание на Съюза на учените в България), 1992, бр. 2, с. 16-19.

43. Идеология и език. В: списание “Български журналист”, 1993, бр. 5, с. 35-36.

44. Политиката като дискурс. В:  “Социолингвистика”, т. 1, Т. Шамрай (редактор); Л. Йорданова (издател). София: Буллекс, 1994, с. 112-124.

45. Език и общество [стенограма от разговор в редакцията на списанието, воден от Б. Вълчев]. В : “Език и литература”, 1994, кн. 1, с. 52-65; кн. 2, с. 55-67.

46. Закон за българския език – „за“ и „против“. В: в-к „Капитал“, 29 януари – 4 февруари 1996 г, с. 42.

47. Графика и политика. В: „Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество“, София: „Прохазка и Качармазов“, 1996, с. 33-41.

48. Вестникарският език. В: Balkanistic Forum, (Илия Конев, Гл. ред.) год. V, 1996, кн. 1-2, с. 80-85.

49. Media Reality and Its Interpretation. В: Homo Balkanicus: Знаковост и културна идентичност, София: НБУ, 1996, с. 125-132.

50. Какво премълчава Джон Остин в How To Do Things With Words. В: Balkanistic Forum (Балканистичен форум), (Илия Конев, гл.ред.), год. VІ, № 2, 1997, стр. 154 – 161. [Препечатано с някои допълнения и изменения в: М. Попова, Б. Георгиев (съст.), Сборник ТИМ, т. І, Нов български университет, Югоизточноевропейски център по семиотика, 1999, стр. 133-143].

51. „Metaphors we live by“. В: в-к „Капитал“, 1997, бр. 15, год. V, 14-20 април 1997 г., с. 10.

52. Българският език две години преди края на века. В: в-к “Капитал”, бр. 18, год. VI, 11-17 май 1998 г., с. 55.

53. Речевите актове като предмет на лексикографско описание. В: БЕЛ, год. ХХХІХ, кн. 5-6, 1998, стр. 3 – 9.

54. Светът през погледа на медиите. В: Сб. “Медиите и езикът”, (И. Ликоманова, Й. Трифонова, съст.), София, ИК “Ето”, 1999, с. 60 – 65.

“Филологическият и антропологическият подход в изучаването на езика” В: Списание на Българската академия на науките, год. СХІV, кн. 2/2001 г. стр. 35-39.

“Писменият текст като като семиотичен обект”. В: Сб. “Традиция и съвременност в българския език” (съст. В. Попова, Б. Вълчев), С: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 398 – 406.

“Приемливото изразяване”. В: “Българският език през ХХ век” (съст.В. Радева). С.: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, изд. “Пенсофт”, стр. 83 – 89; също с някои промени в “Антропологични изследвания”, т. ІІ (съст. Цвете Лазова) С., Нов български университет, Департамент “Антропология”, стр. 66 – 76.

“Модели на комуникацията”. В: кн. “Ловци на умове (лекции по антропология)” ( съст.: Пл. Бочков и О. Тодоров), С., Нов български университет и Планета 3, стр. 122 – 137.

“Какво значи изразът “По простим болгаром просто и написах” в Паисиевата история (Опит за друго тълкуване). В: сп. Българска реч (популярно списание за езикова култура), год. VІ/2000 (гл. ред. В. Радева), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 8-10.

“Национален изпит тест’2000: съдържателен анализ на задачите в частта по български език – Задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между изрази, за анализ на фразеологични словосъчетания“” В: Български език и литература (двумесечно научно-методическо списание), Министрество на образованието и науката (гл. ред. Вл. Атанасов), кн. 1/2001, стр. 58-60.

“Глобализация и национална идентичност”. В: в-к “Литературен форум”, бр. 3/2001 г.

55.

III. ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА:

55. Action by the „langue“ (John R. Searle vs. Roman Jakobson or Roman Jakobson and John R. Searle).In: Lagopouloz, A.-F, Mpoklount- Lagopoulo, Tsoukala, K. (epimeleia). Anopwz o shmainwn, tomoz I, Logoz kai ideologia,  Qessalonikh: Parathrhthz, 1996, pp. 83-92.

ІV. НАУЧНИ СТАТИИ ПОД ПЕЧАТ У НАС

V. НАУЧНИ СТАТИИ ПОД ПЕЧАТ В ЧУЖБИНА:

56. Alphabets, Ideologies, and Politics. In: ‘Semiotics and Culture’ (Proceedings of 5th Congress of the Hellenic Semiotic Society, May, 8-12, 1997, Thessaloniki).

VІ. НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ

57. Писменият текст като семиотичен обект. Доклад за Работната среща Българският език в контекста на съвременността, посветена на 85-годишнината от рождението и 20-годишнината от смъртта на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин, София, 18-20 септември 1995.

VIІ. НАУЧНО РЕДАКТОРСТВО И ДР.:

58. Шевалие, Ж. и Геербарнт, А. Речник на символите в 2 тома(превод от френски). София: ИК „Петриков“, 1995-96, 670 с. (т.1) + 636 с (т.2). Послепис на редактора, т. 2, с. 633-636.

59. Сборник лекции, статии, доклади, есета от Early-Fall School of Semiotics’95, том I. Нов български университет, Департамент “Антропология”, Магистърска програма по семиотика”, 1996, 116 с.

60. Сборник лекции, статии, доклади, есета от Early-Fall School of Semiotics’96, том II. Нов български университет, Департамент “Антропология”, Магистърска програма по семиотика”, 1997, с. 117-344.

61. Сборник лекции, статии, доклади, есета от Early-Fall School of Semiotics’97, том III. Нов български университет, Департамент “Антропология”, Магистърска програма по семиотика”, 1998. 256 с.

62. Именен показалец към “История на новобългарския книжовен език” (в съавторство).  София: БАН, 1989, с. 524 – 538.

VIIІ. НАУЧНОПОПУЛЯРНИ СТАТИИ:

63. Ръкопляскания, овации или… аплаузи? В: ОФ, бр. 11829 (9 март 1984 г.),

64. Варианти на разговорния език. В: УД, бр. 37 (11 септември 1985 г.).

65. Въпросителни около… питанката. В: УД, бр. 38 (18 септември 1985 г.).

66. Представките у- и от- в административно-деловия стил.В: вестник “Нова светлина” 1986 г.

67. Жаргонът – какво, къде, кога? В: списание “Пламъче”, бр. 5, 1987 г.

68. Ин­тер­на­ци­о­нал­на­та ле­к­си­ка в пре­у­с­т­рой­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та (в съ­а­в­тор­с­т­во). В: ОФ, бр. 13185 (2 юни 1989 г.).

69. Член първи – логическо противоречие? В: ОФ, бр. 13390 (16 март 1990 г.).

70. Новите термини и езикови изрази (в съавторство). В: ОФ (Политически лист), бр. 13395 (23 март 1990 г.).

71. Борбата за кода започна. В: ХД, 1992, бр. 30,. с. 3.

72. Стилистиката като Casus Belli. В: ХД, 1992, бр. 60.

73. Обръщението към дамите е плод на обществена договорка. Във: вестник “Поглед”, 1992, бр. 23.

74. Етикетът език. Във: вестник “Път” (Седмичник за православна култура), 1992, бр. 1.

75. Как се изписва името на Сина Божи? Пак там, 1992, бр. 6.

76. Спорът. Във: вестник “Литературен магазин” (Седмичник за творби, личности, идеи), 1992, бр. 1.

77. Родът. Пак там, 1992, бр. 2.

78. Езикът: начин на употреба. В: списание “Науката и ние”, бр. 1, 1993 г., с. 14.

Поредица „Писането ли?… Че то е просто!“ във в-к „СуперРИК“ ,  год. IV, 1996:

79. Писането ли?… Че то е просто!, бр. 2, 15-21 01.

80. Какво е текстът, бр. 4, 29.01 – 5.02.

81. Заглавието в текста, бр. 6, 12 – 19 02.

82. Как да цитираме(I част), бр. 8, 26.02 – 4.03.

83. Как да цитираме(II част), бр. 10, 11-18 03.

84. Синономия, тавтология и плеоназъм в текста(I част), бр. 13, 1-8 04.

85. Синономия, тавтология и плеоназъм в текста(II част), бр. 16, 22-29 04.

86. Четивност на текста, бр. 18, 13-19 05.

87. Съгрудничество с читателя на текста, бр. 20, 26.05 – 02.06.

1 Response to Bibliography

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s